ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ


           ข้อตกลงการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Jobmyway.com (“จ็อบมายเวย์”) และท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจ็อบมายเวย์ (“ผู้ใช้บริการ”) เพื่อระบุถึงเงื่อนไขในการใช้การบริการจ็อบมายเวย์ ซึ่งเป็นบริการลงประกาศและค้นหางานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน และบริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและหน่วยงานผู้ประกาศหาคนทำงาน และอื่นๆ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนใช้งาน    จ็อบมายเวย์ ในกรณีที่ท่านเข้าชมหรือใช้งานจ็อบมายเวย์ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ และขอแนะนำให้ท่านอ่านทบทวนข้อตกลงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

1. เว็บไซด์
           เว็บไซต์จ็อบมายเวย์มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการลงประกาศและค้นหางานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและหน่วยงานผู้ประกาศหาคนทำงาน และอื่นๆ จ็อบมายเวย์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ไฟล์ข้อมูล เนื้อหา กราฟฟิกและภาพต่างๆ ข้อมูลเสียงและภาพ การเผยแพร่เสียง รวมถึงการพูดคุย เล่าเรื่อง สนทนาเรื่องต่างๆ เป็นต้น ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต การดาวน์โหลด และอื่นๆ โดยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถเข้าสู่จ็อบมายเวย์ และชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล และพิมพ์บทความต่างๆ ได้ แต่การกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์ การละเมิดเงื่อนไขนี้จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมทั้งกฎข้อบังคับและบทบัญญัติต่างๆทางการพาณิชย์
           บริษัทไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นหรือคำพูดใดก็ตามที่ลงบนจ็อบมายเวย์ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากจ็อบมายเวย์ ท่านจะต้องรับผิดชอบประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์และประโยชน์ของข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนหรือผ่านทางจ็อบมายเวย์ด้วยตนเอง
           บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกชั่วคราว หรือหยุด เว็บไซต์ หรือบริการ โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใดก็ได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น
           ท่านยอมรับว่าบริษัทอาจจะใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อความจำเป็นในการให้บริการด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค การเชื่อมต่อ แหล่งเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อการให้บริการ การกระทำ หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคที่สามอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

2. เนื้อหาของผู้ใช้งาน

           ข้อมูล ข้อความ ภาพ วีดีทัศน์ เสียง และอื่นใด ที่ท่านนำเข้า อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนจ็อบมายเวย์ (“เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินของท่านหรือของผู้ที่อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทจะถือว่าท่านได้ยินยอมและ/หรือรับรองว่าเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวได้อนุญาตและมอบสิทธิที่มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว สามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได้ ไม่มีการเสียค่าลิขสิทธิ์ซ้ำ ไม่มีการจำกัดสิทธิในการออกใบอนุญาตย่อยหรือการมอบสิทธิ์ต่อ และสามารถใช้ได้ทั่วโลก ให้แก่บริษัทและจ็อบมายเวย์แล้ว และท่านให้การยืนยันและรับรองว่าท่านมีสิทธิที่จะมอบสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตแล้วตามข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทและ    จ็อบมายเวย์สามารถคัดลอก จัดทำซ้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แปล ตีพิมพ์ จำหน่าย นำเสนอ แสดง ส่งข้อมูลและใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานในรูปแบบหรือสื่อใดๆ รวมทั้งท่านให้การยืนยันว่าข้อมูล ข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่นำเข้า อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนจ็อบมายเวย์นั้น ไม่มีข้อมูลเป็นความลับที่ห้ามเผยแพร่ และหรือขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งท่านได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการจ็อบมายเวย์สามารถเข้าดู ชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล จัดทำซ้ำ และพิมพ์เนื้อหาของท่านได้ โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์

3. ทรัพย์สินทางปัญญา
           ผู้ใช้ทั้งหมดยอมรับว่าบริษัทและจ็อบมายเวย์เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการ ห้ามผู้ใช้ทำการเผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า การสร้างเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ของ จ็อบมายเวย์ ยกเว้นแต่ ได้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จ็อบมายเวย์ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล หรือเนื้อหา ที่ท่านหรือผู้ใช้ทำการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
           บริษัทมีนโยบายให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีที่ท่านเห็นว่าผลงานของท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทขอท่านแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

4. หน้าที่ของผู้หางาน ผู้ใช้บริการ สมาชิก และลูกค้า
           ทุกท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ของจ็อบมายเวย์ให้คำรับรองว่า ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลและมีอำนาจควบคุมข้อมูลที่ป้อน กรอกหรือใส่ลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นของบริษัท โดยไม่เป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้ใด หรือไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
           ในกรณีที่ท่านจัดการข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ให้คำรับรองไว้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลของท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

5. ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์
           ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของจ็อบมายเวย์เพื่อหางานและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ และท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของจ็อบมายเวย์เพื่อหาคนทำงานและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ โดยต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัทและจ็อบมายเวย์ การดำเนินการดังกล่าวของท่านต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และท่านให้การรับรองว่าจะไม่สนับสนุนหรือช่วยผู้อื่นในการใช้งานเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลการหมิ่นประมาท ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ ความเสียหายต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ดัดแปลงข้อมูลของผู้อื่น ไม่ทำลายหรือลบทิ้งข้อมูลของผู้อื่น ไม่แอบอ้างใดๆ ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนซอฟท์แวร์ ไม่นำไปซึ่งข้อมูลในเว็บไซด์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่เผยแพร่ไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นภัยอันตราย และจะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซด์  จ็อบมายเวย์ สังคมและประเทศ
           หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทและจ็อบมายเวย์อาจใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม และไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว และปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้นั้น ๆ

6. ข้อมูลบัญชี และข้อมูลการลงทะเบียน
           ในการใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์จ็อบมายเวย์ ท่านจะต้องลงทะเบียน ในการลงทะเบียนท่านต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงตามที่เว็บไซต์กำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนท่านจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งท่านต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างที่ดำเนินการภายใต้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่าน ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และออกจากระบบบัญชีของท่านทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการใดๆ
           เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้ว ท่านจะมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูล ชื่อนามสกุล เพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไอดีไลน์ ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการทำงาน ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทและจ็อบมายเวย์จะใช้โดยยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและจ็อบมายเวย์เป็นหลัก ข้อมูลส่วนตัวนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทและหรือบุคคลที่สามสามารถเข้าถึง นำเสนอในเว็บไซต์และหรือส่งให้บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการหางานตามความประสงค์ของท่านและหรือตามที่เว็บไซด์กำหนด ข้อมูลส่วนตัวนี้ บริษัทอาจนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลด้านสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดของบริษัทในเครือของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
           เมื่อผู้ใช้บริการประกาศงานในเว็บไซต์ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ จะมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูล ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไอดีไลน์ ประเภธุรกิจ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ เสียงและอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทและจ็อบมายเวย์จะใช้โดยยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและ จ็อบมายเวย์เป็นหลัก ข้อมูลส่วนตัวนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทและหรือบุคคลที่สามสามารถเข้าถึง นำเสนอในเว็บไซต์และหรือส่งให้บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการหาคนทำงานตามความประสงค์ของท่านและหรือตามที่เว็บไซด์กำหนด ข้อมูลส่วนตัวนี้ บริษัทอาจนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลด้านสถิติ แต่จะไม่แสดงข้อมูลเป็นรายหน่วยงานในงานวิจัยนั้น
           บริษัทและจ็อบมายเวย์ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำเสนอเข้าในเว็บไซต์ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว และท่านยอมรับว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อบัญชีของท่าน และในกรณีที่ท่านยกเลิกชื่อบัญชีของท่าน ข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของท่านจะถูกลบออกจากพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์จ็อบมายเวย์ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังค้างอยู่ในระบบของจ็อบมายเวย์เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอการลบออกจากเซอร์ฟเวอร์ของจ็อบมายเวย์ นอกจากนี้ อาจมีบุคคลที่สามเก็บสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ซ่อนไว้ก็ได้
           ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และรหัสผู้ใช้ของตนเองเว็บไซต์จ็อบมายเวย์ และ/หรือบนแอพพลิเคชั่น บริษัทและจ็อบมายเวย์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมากจากความผิดพลาดในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผู้ใช้
           บริษัทและจ็อบมายเวย์จะพยายามเก็บรักษาเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ทำการอัพโหลด แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดใด ๆ ต่อระบบรักษาความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ๆ

7. ความรับผิดชอบ
           บริษัทและจ็อบมายเวย์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเฉพาะ ผลกระทบจากความเสียหาย หรือค่าปรับ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ ผลอันเนื่องมาจาก: (ก) ความสามารถในการใช้บริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ (ข) ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการทดแทนของสินค้า ข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการที่ได้ทำการซื้อ หรือรับมา หรือรับข้อความมา หรือนำเข้าความเคลื่อนไหวผ่านบริการ หรือจากบริการ (ค) การไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับส่ง หรือข้อมูลของท่าน (ง) คำแถลง หรือ การจัดการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (จ) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
           ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดจากการใช้บริการ บริษัทและจ็อบมายเวย์ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละคนในการใช้บริการ และจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ประสบกับการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการ รวมถึง การสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการลดเกรดของบริการที่ผู้ใช้อาจเลือกใช้ผ่านทางเว็บไซต์ และการยกเลิกบัญชีใด ๆ ของผู้ใช้

8. การสนับสนุนทางเทคนิค และการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ
           บริษัทและจ็อบมายเวย์มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า บริษัทและจ็อบมายเวย์จะพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือการเชื่อมต่อกับบริการในทันที (ในช่วงเวลาทำการปกติ) อย่างไรก็ตาม บริษัทและจ็อบมายเวย์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้บริการได้บางส่วน หรือไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด ท่านยินยอมให้ทีมสนับสนุนของบริษัทและจ็อบมายเวย์เข้าถึงข้อมูลบัญชีของท่านได้เป็นระยะเพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ

9. การแก้ไข
           บริษัทและจ็อบมายเวย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงเงื่อนไข เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่ให้บริการได้โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านหรือผู้ใช้ทราบก็ได้ และอาจทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะมีผลต่อเงื่อนไข ท่านและผู้ใช้ใดๆที่ใช้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะยอมรับข้อตกลงต่อ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชั่นใหม่ของเงื่อนไขเหล่านี้จะลงวันที่ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้

10. การยกเลิกบริการและการต่ออายุการใช้บริการ

      10.1 การยกเลิกบริการและการต่ออายุการใช้บริการโดยท่าน
           ผู้ใช้บริการ สมาชิก และลูกค้าของบริษัท สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกและลบบัญชีผู้ใช้บริการของท่านออกจากระบบงานของบริษัทเมื่อใดก็ได้ การยกเลิกบริการและการยกเลิกบัญชีดังกล่าว จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้บริการของท่านไม่สามารถใช้งานได้ และท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้งานได้ตามปกติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทออกทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อท่านได้ดำเนินการยกเลิกการใช้บริการแล้ว ท่านยังสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทใหม่ได้ในภายหลัง
           ในกรณีการขอต่ออายุการใช้บริการสำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บริษัท ท่านสามารถขอต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์จ็อบมายเวย์ได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือโดยผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

        10.2 การยกเลิกบริการโดยบริษัท
           บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการให้แก่ท่านที่เป็นผู้ใช้บริการ ลูกค้าหรือสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
           (1) ท่านละเมิดข้อตกลงนี้ที่ทำไว้กับบริษัท
           (2) ท่านใช้ระบบไปในทางที่เป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใด หรือใช้ระบบงานของบริษัทไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ ผิดกฎหมายใดก็ตาม ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และไม่ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจะเป็นบุคคลใดก็ตาม

11. ไม่มีอันตรายจากมัลแวร์
           ท่านต้องทำการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางตัวเชื่อม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการที่จ็อบมายเวย์จัดไว้ให้เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการเพื่อวิธีมัลแวร์ ข่มเหง ก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือปลอมแปลงผู้ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการคนอื่น ๆ

12. บทบัญญัติทั่วไป
           เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและจ็อบมายเวย์ กับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า ความเข้าใจ หรือการจัดการระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
           ท่านต้องไม่ทำการมอบหมาย หรือถ่ายโอน หรือยอมรับการมอบหมาย หรือยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ และข้อผูกพันใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
           หากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพบโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนนั้น ๆ หรือ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ต้นฉบับที่สมบูรณ์ของส่วนนั้น ๆ หรือข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา
           หากบริษัทและจ็อบมายเวย์ ยกเลิกการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การยกเลิกนี้จะไม่รวมถึงการยกเลิกต่อการละเมิดในเงื่อนไขอื่น ๆ การยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

13. การแยกออกจากกันของข้อตกลงนี้
           หากเงื่อนไขใดในข้อตกลงนี้มีสภาพที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ด้วยคำสั่งของศาล และ/หรือ หน่วยงานราชการใด ท่านตกลงให้เงื่อนไขข้ออื่นยังคงมีสภาพบังคับใช้กับท่านและบริษัทได้ต่อไป

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตของอำนาจศาล
           เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฏหมายของประเทศไทย และผู้ใช้ยอมให้ศาลของประเทศไทยบังคับใช้อำนาจพิเศษต่อเรื่องใด ๆ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับข้อตกลงเหล่านี้ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN