สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ที่ บริษัท ไทยฮะจิบัง จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
- ตรวจสอบ เสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตร
การป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ
และเสนอแนะ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้
เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง เสียง ความร้อน
ในสถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- เพศชาย/หญิง
– อายุ 24-28 ปี
– มีความรู้ระบบ Fire pump system, GMP, ISO
– หากมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและคลังสินค้า
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
– สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ค่าอาหาร
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด