สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : Supervisor (ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์) ที่ บริษัท วันคอลพลัส แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
- วางแผน บริหาร การจัดเก็บยอดให้มีประสิทธิภาพและให้ถึงเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
- วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่กำหนดไว้
- นำเสนอรายงาน สรุปผลการดำเนินงานจัดเก็บหนี้ของพนักงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ ระบบปฏิบัติงาน และพรบ.ติดตามทวงถามหนี้ เพื่อสร้างความเข้าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- พัฒนาทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับพนักงาน
- ประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยู่ในความดูแล
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน(ติดตามหนี้) หรือสำนักงานติดตามหนี้ภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปีเป็นต้นไป
- มีใจรักการบริการ และความอดทนต่อสภาวะกดดัน
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
ซอยรามคำแหง 53
เลขที่ 77/1 บรรณลี เรสซิเดนท์ ห้อง 1201/1 ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10530
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด