สำหรับบริษัท
รวมทักษะมาแรงในปี 2019 เรียนรู้ก่อน ได้งานก่อน

รวมทักษะมาแรงในปี 2019 เรียนรู้ก่อน ได้งานก่อน

05 เมษายน 2562

รวมทักษะมาแรงในปี 2019 เรียนรู้ก่อน ได้งานก่อน

05 เมษายน 2562

Creativity. ความคิดสร้างสรรค์
Persuasion. การโน้มน้าวผู้อื่น
Collaboration. การทำงานเป็นทีม
Adaptability. การปรับตัว การพัฒนาตัวเอง
Time Management. การบริหารเวลา
Cloud Computing. ทักษะพัฒนาเครือข่าย
Artificial Intelligence. ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
Analytical Reasoning. การวิเคราะห์เชิงเหตุผล

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ