สำหรับบริษัท
40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

19 เมษายน 2562

40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

19 เมษายน 2562

ประกันสังคม คือ การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกัน เพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต  ประกันสังคมสำคัญแค่ไหน? มอบสิทธิอะไรให้เราบ้าง? วันนี้จะพาไปดูเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 40 ข้อ ที่คุณอาจไม่เคยรู้ จะมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลย

40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้1.ผู้ประกันตน มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ
1.1 มาตรา 33 พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องชำระค่าประกันสังคมโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือน (5% ของเงินเดือน)
1.2 มาตรา 39 อดีตพนักงานบริษัท ที่ชำระค่าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หลังจากลาออกจากงานประจำแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่ยังยินดีชำระค่าประกันสังคมอยู่ (432 บาท)
1.3 มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอิสระ ที่สมัครใจชำระค่าประกันสังคมด้วยตัวเอง (70 หรือ 100 หรือ 300 บาท)

___________________________________________________________________________________

2.กรณีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ต้องเสียเงิน 750 บาท หรือ 5 % ของเงินเดือน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1ค่ารักษาพยาบาล/ทุพพลภาพ/คลอดบุตร/เสียชีวิต
2.2เงินออมเพื่อการเกษียณ
2.3ประกันการว่างงาน

___________________________________________________________________________________

3.กรณีคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดได้ ครั้งละ 13,000 บาท (ต้องชำระค่าประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 15 เดือน)


___________________________________________________________________________________

4.การลาคลอด สามารถลาได้ 90 วัน และจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอด ไม่เกิน 45 วัน
___________________________________________________________________________________

5.ในกรณีที่มีบุตร ผู้ประกันตน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ เดือนละ 600 บาท / บุตร1คน จำกัดไม่เกิน 3 คน

___________________________________________________________________________________


6.หากทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
___________________________________________________________________________________7.ประกันสังคมจ่ายให้ ไม่เกิน 900 บาท / ปี สำหรับการอุดฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันขุด และ การขูดหินปูน

___________________________________________________________________________________


8..กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยสำรองจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกขอเงินคืนได้
___________________________________________________________________________________

9.กรณีการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยสำรองจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกขอเงินคืนได้
___________________________________________________________________________________


10.กรณีเกิดการเจ็บป่วยทั่วไป สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
___________________________________________________________________________________

11.กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถสมัครรับSMS แจ้งเตือนการชำระค่าประกันตนได้ที่สำนักงานประกันสังคม

___________________________________________________________________________________12.กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 สามารถชำระเงินประกันสังคมได้ที เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-eleven

___________________________________________________________________________________

13.ในกรณีมีสิทธิประกันสังคม จะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้
___________________________________________________________________________________


14.กรณี อยากเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถสมัครได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/
___________________________________________________________________________________


15.กรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน และรับสิทธิเงินชดเชยได้ ที่นี่ https://empui.doe.go.th/auth/index
___________________________________________________________________________________

16.หากเสียชีวิต สามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท

___________________________________________________________________________________17.กรณีเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี
___________________________________________________________________________________


18.หากส่งเงินสมทบเกิน สามารถขอเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้
___________________________________________________________________________________


19.ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกใช้สิทธิ
___________________________________________________________________________________


20.หากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ประสบปัญหานายจ้างไม่ชำระค่าประกันสังคมให้ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
___________________________________________________________________________________


21. หากต้องการติดต่อ ทำธุรกรรมต่างๆกับประกันสังคม สิ่งที่ควรเตรียมไปทุกครั้งคือ บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ,สำเนาหน้าBook Bank
___________________________________________________________________________________


22.กรณีว่างงาน จากการลาออก ประกันสังคมจะจ่ายให้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
___________________________________________________________________________________


23.กรณีว่างงาน จากการถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายให้ 50% ของรายได้ สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท
___________________________________________________________________________________
24.การถูกเลิกจ้าง ที่จะได้รับเงินชดเชย ต้องไม่อยู่ในกรณีดังนี้
24.1ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
24.2จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
24.3ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
24.4ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
24.5ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
24.6ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
24.7ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
24.8ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
___________________________________________________________________________________


25. กรณีที่ต้องการทำหมัน ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ชาย ไม่เกิน 500 บาท และผู้หญิง ไม่เกิน 1,000 บาท
___________________________________________________________________________________


26. ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ  หรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถทำงานได้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้
___________________________________________________________________________________


27.หากผู้ประกันตนสูญเสียอวัยวะ  จะได้รับเงินค่าทดแทน และค่ารักษาพยาบาล 60% ของค่าจ้างรายเดือน
___________________________________________________________________________________


28. กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่เสียสิทธิไปจากการชำระค่าประกันสังคมล่าช้า สามารถตรวจเช็คขอคืนสิทธิได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/main/search39/param/site/1
___________________________________________________________________________________


29.เบอร์โทรติดต่อ 1506
Email : info@sso1506.com
หรือhttps://www.sso.go.th/wpr/main/general/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD_singleview_contacts-view_1_69_0
___________________________________________________________________________________


30.หากต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
___________________________________________________________________________________


31.กรณีที่มีประกันสุขภาพ ก็สามารถใช้ทั้งประกันสังคม และประกันสุขภาพรักษาควบคู่กันได้
___________________________________________________________________________________


32.ในการเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย,อุบัติเหตุ หรือ การทำฟัน สามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสังคมได้
___________________________________________________________________________________


33.หากต้องการบัตรประกันสังคม สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล และสร้างบัตรประกันสังคมได้ที่นี่ https://ssoconnect.mywallet.co/
___________________________________________________________________________________34.ไม่อยากพลาดข่าวสำคัญของประกันสังคม แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น My SSO Smart Life

___________________________________________________________________________________


35.อยากรู้สิทธิ หรือข้อมูลของตัวเองกับประกันสังคม สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/login


___________________________________________________________________________________


36.การเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม ควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกต่อการเข้ารับการรักษา
___________________________________________________________________________________


37.สามารถตรวจเช็ครายชื่อสถานพยาบาล ได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/618a0f1ce5e2d9db10ab2b40d853a312.pdf
___________________________________________________________________________________


38. เงินชราภาพ หรือเงินเกษียณ สามารถเริ่มรับได้ ตั้งแต่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  และต้องยื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี
___________________________________________________________________________________


39.กรณี เงินคืนหลังเกษียณ มีสองแบบ ดังนี้
39.1 เงินบำเหน็จ กรณีชำระเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน
39.2เงินบำนาญ กรณีชำระเงินสมทบ มากกว่า 180 เดือน

___________________________________________________________________________________


40.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ได้ ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/main/downloads/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_module_list-label_1_147_0

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ