สำหรับบริษัท
จิตวิทยา กับ การทำงาน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

จิตวิทยา กับ การทำงาน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

15 กันยายน 2565

จิตวิทยา กับ การทำงาน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

15 กันยายน 2565

       หลายๆองค์กรจะใช้หลักจิตวิทยาจิตวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อมองความสามารถของมนุษย์เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานภายในองค์กรด้วย เพื่อค้นหาความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ลักษณะต่างๆ ในการหาพนักงานให้ตอบโจทย์กับตำแหน่งงาน


มาดูกันว่าจิตวิทยาสำคัญต่อการทำงานอย่างไรบ้าง
1.ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทำงาน
2.พฤติกรรมในการทำงานแต่ละบุคคล
3.สภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.ค่านิยมในการทำงาน

       ทั้งหมดนี้แล้วการทำงานในองค์กรต่างๆนั้นล้วนแล้วต้องมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานด้วย เพราะชีวิตการทำงานในองค์กรนั้นเราคงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้อย่างแน่นอนพนักงงานเองก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นที่ยอมรับและความช่วยเหลือต่างๆจากเพื่อนร่วมงานด้วย เพราะคุณต้องเจอกับคำว่า “คน” ที่ต้องทำงานร่วมกัน คุณก็ต้องปรับแนวคิดและทัศนคติเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานั้นไปให้ได้เพื่อให้อยู่ภายในองค์กรได้ พฤติกรรมเหล่านี้สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้แนวทางปฏิบัติง่ายๆ ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ดังต่อไปนี้P = Positive Thinking : การคิดแต่สิ่งดีๆ
หากคุณมองทัศนคติด้านลบจะทำให้คุณจะไม่เต็มที่กับงานที่ทำและส่งผลให้เบื่อหน่ายในการทำงานด้วย


S = Smile : ยิ้มให้กับทุกปัญหา
เป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและเพื่อนร่วมงาน พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆในการทำงานและยังสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานอีกด้วย


Y = Yours : ความจริงใจที่มอบให้กัน
การทำงานร่วมกับคนในองค์กรนั้น ต้องอาศัยความจริงใจ รวมถึงการทำงานเป็นทีม งานต่างๆ ถึงจะประสบความสำเร็จได้


C = Compromise : ความประนีประนอม
ในการทำงานกับองค์กรต้องมีอยู่แล้วเรื่อง ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องการทำงาน เราควรอาศัยความร่วมมือกันมีความประนีประนอม เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้งในที่ทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้H = Human Relations  : การมีสัมพันธ์ที่ดี
การแสดงความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย เวลา คำพูด หรือการกระทำ


O = Oral Communication : การสื่อสาร
  การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ข้อมูลที่สื่อสารออกไปนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความขัดแย้งให้กับผู้อื่น การสื่อสารที่ดีสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานลงได้

       ดังนั้นหลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น P-S-Y-C-H-O เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือในชีวิตประจำวันได้ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และทำให้คุณมีความสุขกับงานที่ทำ อีกด้วย

TAGS : jobmyway , เคล็ดลับการทำงาน , จิตวิทยา , เคล็ดลับการทำงาน , Positive Thinking , Smile , Yours , Compromise , Human Relations , Oral Communication

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ