สำหรับบริษัท
- จัดทำงบประมาณโครงการต่างๆพร้อมตรวจสอบงบประมาณโครงการ
- รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายขององค์การเป็นรายเดือน
- จัดทำรายงานภาษาอังกฤษ ต่อแหล่งทุนต่างประทศ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบริหารการเงิน, การบัญชีบริหาร , การเงิน, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- เพศชาย-หญิง
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- ประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
ตามข้อตกลง
สถานที่ทำงาน
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุชลี รัตนพิทักษ์
0-2412-1196, 0-2412-0739
หมดอายุ