สำหรับบริษัท
1.จัดทำ Petty cash, PV, PR ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
2.จัดทำด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.ออกบิลขายสินค้าและบันทึกรับสินค้า
4.จัดเก็บเอกสารและงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1.เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี/การเงิน
3.หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน
5.มีวินัยในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
6.สามารถใช้งาน Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
อาคาร MS Siam
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน