สำหรับบริษัท
- วิศกรรมออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Design)
- ตรวจสอบดูแลกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
- ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ในกรณีมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป)
- รับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานนอกเวลาทำการปกติได้
- กระตืนรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้
- สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
สวัสดิการ
1. ค่าครองชีพ 1,500 บาท
2. เบี้ยขยัน 400 บาท
3. เบี้ยเลี้ยง 100-200 บาท (ตามเงือนไขบริษัท)
4. พักร้อน 10 วัน
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. ท่องเที่ยวประจำปี
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณตุ๊ก
02-174-5189
รายละเอียดอื่นๆ
**ทำงานเวลา 8.30 - 17.30 น. ทำงานเสาร์ เว้นเสาร์ **
งานในบริษัทเดียวกัน