สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ งานขนส่งวัตถุอันตราย (คลังน้ำมัน ลำลูกกา คลอง 5) (รับสมัครด่วน)

- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
- จัดการประชุมตามระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามระบบภายใน
- วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้, ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถทำงานภายใต้เวลาที่ยืดหยุ่นได้
- หากเคยทำงานในธุรกิจขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
สวัสดิการ
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
- งานเลี้ยงประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรม-สัมมนา
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โทรศัพท์+วงเงินตามตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ
คุณกรกนก
02-341-9047

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน