สำหรับบริษัท
ผลิตงานวิจัย และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท
- คณะ/สาขา เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,
- มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS, Eview , Stata ได้ดี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เบี้ยงเลี้ยง
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
-โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
-ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 9.00 - 18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-216-5498 ต่อ 134 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน