สำหรับบริษัท
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานตามลำดับของโครงสร้าง
- ประมาณราคา , ออกแบบ , ถอดแบบ จัดทำ BOQ ติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำ Report รายงานความคืบหน้าให้กับทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
(ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ กว. มีค่าวิชาชีพให้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่าน)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 25-36 ปี
- จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
- มีความขยัน อดทน ในงานที่รับผิดชอบ กล้าตัดสินใจในงานนั้น
- มีประสบการณ์ ความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถเดินทางไปดูหน้างานที่ต่างจังหวัดได้ในระยะเวลานานๆได้
- ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ดีเเละมีใบขับขี่
- มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรเเกรมพื้นฐาน ,โปรเเกรม Autocad ได้ดี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
ประกันอุบัติเหตุ (ระดับพนักงาน และหัวหน้างาน)
ประกันสุขภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ขึ้นไป)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และ ภายนอก
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
ลำลูกกา พหลโยธิน 60
ติดต่อ
คุณวิมลสิริ
02-517-5555 ต่อ 1105,1108
งานในบริษัทเดียวกัน