สำหรับบริษัท
ออกแบบและวางแผนการสำรวจข้อมูล เลือกเครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสถติ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท
- คณะ/สาขา สถิติประยุกต์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 28 – 40 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์ทางสถิติ 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
- ใช้โปรแกรม SPSS, Eview หรือ Stata ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เบี้ยงเลี้ยง
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
-โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน