สำหรับบริษัท
ออกแบบ วางแผนการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาวิจัย รวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท
- คณะ/สาขา เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/ หญิง
- มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยหรือวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office SPSS, Eview หรือ Stata ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เบี้ยงเลี้ยง
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
-โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน