สำหรับบริษัท
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบำรุง งานระบบน้ำ งานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ปฏิบัติงานตามเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- การศึกษาระดับปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล หรือเครื่องกลไฟฟ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชาย
- สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนการทำงาน และแกไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อยู่ในระดับที่ดี ถึงดีมาก
- สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานนอกสถานที่ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณจอมขวัญ วันละ
02-029-9472
งานในบริษัทเดียวกัน