สำหรับบริษัท
1. ดูแลการจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- จัดการด้านข้อมูลของพนักงาน เช่น ฐานข้อมูลของพนักงาน Job description สัญญาจ้างงาน หนังสือรับรองเงินเดือน การประเมินผลงานของพนักงาน
- สรรหาว่าจ้าง นัดสัมภาษณ์ และเสนอการจ้างงาน
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลเวลาเข้าออกงานของพนักงาน สรุปรายงานการทำโอที
- ดูแลประสานงานสวัสดิการของพนักงาน และประกันสังคม
- ประสานงานส่งพนักงานอบรมเพิ่มทักษะ
2. ดูแลงาน 5ส และสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
3. ประสานงานการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
4. ประสานงานกิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, รัฐศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
สถานที่ทำงาน
บริษัท รังสิโย จำกัด ออฟฟิศ (อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน