สำหรับบริษัท
- วิเคราะห์และขยายการดำเนินธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ติดตามแหล่งรายได้ใหม่ๆและหาโอกาสในการเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ
- ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การขาย การตลาด และการสร้างแบรนด์
- ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทำการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อหาส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
- พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- วิจัยตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย การตลาดหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง/ชาย/เพศทางเลือก อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
สถานที่ทำงาน
บริษัท รังสิโย จำกัด ออฟฟิศ (อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน