สำหรับบริษัท
- จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
- บันทึกบัญชีทุกประเภทของบริษัท
- จัดทำรายละเอียด ภาษีขาย ภาษีซื้อ ยื่น ภพ.30
- จัดทำเอกสารต่างๆของบัญชีอื่นๆให้จบกระบวนการ
- รับวางบิล
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายของโครงการ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี การบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
- มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เบี้ยขยัน
- โบนัส 1 ครั้งต่อปี
สถานที่ทำงาน
บริษัท รังสิโย จำกัด ออฟฟิศ (อ.เกาะจันทร์ จ. ชลบุรี)
ติดต่อ
คุณภูเบศน์ รังสิโย, คุณฐิติรัตน์ มงคลชนะชัย
038-209-881
งานในบริษัทเดียวกัน