สำหรับบริษัท

ผู้จัดการโรงอาหาร (รร.สองภาษาระยอง)

Rayong English Programme School / รายละเอียดบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
1. ดูแลและควบคุมการประกอบอาหารรวมทั้งการให้บริการที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี
2. ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงอาหารพร้อมควบคุมต้นทุน
3. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงอาหาร
4. ดูแลประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงเรียนรวมถึงติดต่อกับผู้ปกครอง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 45 ปี
3. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานบริการและ สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถติดต่อสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
6. สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
7. มีคุณสมบัติเป็นผู้นำที่ดี
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและหน้าที่
9. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ค่ารักษาพยาบาล 100,000บาท/เหตุการณ์
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.ค่ารักษาพยาบาล 6,000 บาท/ปี
5.อาหารกลางวันฟรี (เปิดเทอม)
สถานที่ทำงาน
รร.สองภาษาระยอง
ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
038-030-806