สำหรับบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
- สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับ Supplier เพื่อผลิตงานตามที่ Creative & Graphic Designer คิดมา เช่น งานโครงสร้าง กิจกรรม บุคลากร สถานที่ อาหาร ฯลฯ
- หาข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ
- ช่วยเหลืองานและรายงานความคืบหน้าของงานต่อ Producer ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประชุมทีมเพื่อรับงาน ติดตามงาน และสรุปงานที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยเหลืองานตอน set up, วันงานจริง และตอนเก็บงาน รวมถึงจัดเก็บและควบคุมการเข้าออกของ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในงานทุกประเภท หลังจบงานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจบงาน
- ควบคุมและดูแลการเบิก เก็บของที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ออกงาน หรือเตรียมงาน
- รวบรวมเอกสารและทำเรื่องเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายทุกครั้งหลังเสร็จงานภายใน 5 วัน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถตู้ ประสานงานกองถ่าย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ , สื่อสารมวลชน, อื่นๆ, โฆษณา
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ต้องมีประสบการณ์ด้านงาน Event 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน Digital จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Powerpoint ได้
- มีทักษะการประสานงาน ติดต่อสื่อสารและการวางแผนที่ดี ละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดัน ชอบทำงานเป็นทีม
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัดได้และมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
- ไม่รับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
- พักร้อน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- ท่องเที่ยวประจำปี
สถานที่ทำงาน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพจนีย์ คู่มงคลชัย
02-037-1935