สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขา จังหวัดนครปฐม)

- จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีในระบบ
- จัดทำและตรวจสอบ รายละเอียดประกอบงบการเงิน
- วิเคราะห์ผลแตกต่างของแต่ละบัญชีในระหว่างงวด เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี และเสนอรายการปรับปรุง (Variance Analysis)
- ตรวจสอบรายงานและแบบการยื่นภาษี ภงด., ภพ.30, และจัดทำประมาณการกลางปี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
- มีความอดทนและรักในงานเอกสาร
- มีประสบการณ์การทำงานบัญชีธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท อย่างน้อย 3 ปี
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
สวัสดิการ
โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ยูนิฟอร์มพนักงาน
กิจกรรมประจำปี
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
เงินปันผลกำไรรายไตรมาส (สำหรับผู้จัดการสาขา)
เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ
ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งที่ต้องเดินทาง)
การท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
สถานที่ทำงาน
สำนักงานบุชเชอริ่ง
119 หมู่ที่ 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ติดต่อ
คุณณฐวัตร
02-136-7638
งานในบริษัทเดียวกัน