สำหรับบริษัท
- ติดต่อลูกค้า นําเสนอสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย
- ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- วางแผนการเข้าพบลูกค้ารายเก่าและรายใหม่
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 17,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการขายอยางน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น ในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีการสื่อสารที่ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว
สวัสดิการ
- ค่าเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าสึกหรอรถ
- ค่าคอมมิชชั่น (ตามผลงาน)
- ค่าคอมมิชชั่นรายปี (ตามผลงาน)
- ค่าครองชีพ
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจําปี
- ปรับเงินเดือนประจําปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- จัดอบรม/ท่องเที่ยวประจําปี
- งาน sport day
- รางวัลสําหรับอายุงาน 5,10,15,20 ปี
สถานที่ทำงาน
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกัณ
0-2578-0353-4, 08-2450-4066
รายละเอียดอื่นๆ
ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทํางาน 8.00-17.30
งานในบริษัทเดียวกัน