สำหรับบริษัท
- จัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
- ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
- จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการ
- จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย แต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด รวมถึงการปิดงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา
- มีทักษะในการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอได้หลากหลาย สำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจ และรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริหาร
- วิเคราะห์บัญชีต้นทุน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีหรือสูงกว่า 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- เป็นคน Positive Thinking
(หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Business Plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
ท่องเที่ยวประจำปี
ชุดยูนิฟอร์ม
สถานที่ทำงาน
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ
คุณจิรัชญา
065-962-2336