สำหรับบริษัท
1. ควบคุมงานด้าน Breakdown
2. ควบคุมงานด้าน Preventive Maintenance
3. ควบคุมดูแลงานด้าน Utility
4. วางแผนการซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
5. ร่วมกิจกรรมของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
- จบปริญญาตรีสาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือเกี่ยวข้อง
- ใช้ Autocad และPLC ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้าน Kaizen
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สวัสดิการ
- วันทำงานปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00-17.00)
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารช่วงทำงานล่วงเวลา
- เงินรางวัลพิเศษ (ทุกเดือน)
- มีทำงานล่วงเวลา
- สวัสดิการพิเศษ เช่น ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส,คลอดบุตร,เสีย
ชีวิต,อุปสมบท,ของเยี่ยมพนักงานกรณีป่วย
- เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่, เบี้ยเลี้ยงค้างคืน ตจว.
- ชุดยูนิฟอร์ม
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตร
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- กิจกรรมสัมมนา,นำเที่ยวประจำปี
- อบรมที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับบางตำแหน่ง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ปรับเงินเดือนทุกสิ้นปี
- โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหาร
02-726-8950 ต่อ 304, 038-575-731-8 ต่อ 224, 095-54
รายละเอียดอื่นๆ
- ส่ง Resume ภาษาอังกฤษ ผ่านทางอีเมลเท่านั้น
- ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครและ Resume กรุณาระบุตำแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการสมัคร