สำหรับบริษัท

Supervisor Help Desk Support Specialist ประจำสำนักงานรัชดาภิเษก

- จัดการภาพรวมด้านปริมาณงานและคุณภาพงานบริการลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด
- จัดการภาพรวมด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สามารถพัฒนาพนักงานในระดับ Low skill ให้เป็น High skill
โดยนำหลักการที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้และวัดผลได้
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว รอบครอบ
ตอบสนองได้เกินความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการยอมรับและชื่นชมจากลูกค้าทั้ง Client และ End user
- การนำาเสนอแนวคิด นวัตกรรมใหม่ในการทำางาน การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนระบบบริหารจัดการทีมงาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อทีมงานและลูกค้าอย่างสูงสุด
- สามารถปฏิบัติงานแทนผู้จัดการศูนย์บริการ เมื่อได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ เวลางาน 8:30 - 17:30 วันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
*Supervisor ดูแล call center / บริหาร KPI Project / Coaching Agents / Assist overall operation
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, อื่นๆ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย / เพศหญิง
- อายุ 30-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานบริการ และมีประสบการณ์ในการดูแลทีมงานอย่างน้อย 1 ปี
- ใช้งาน MS office word, excel, powerpoint ได้ดี,
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารรุ่งโรจน์ (ติด central พระราม9) กรุงเทพมหานคร และ Work from Home (หากมีเหตุจำเป็น)
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน