สำหรับบริษัท
- นอกเหนือจากงานช่างทั่วไป ที่ต้องมีทักษะในงานช่าง ตำแหน่งที่เปิดรับนี้ ยังต้องมีทักษะในการเรียนรู้งานที่หลากหลายนอกเหนือจากงานช่าง
ตัวอย่างเช่น ช่วยงานคนสวนในการบำรุงรักษาของสวน ช่วยติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับงานเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

ในฐานะช่างเทคนิค
- ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการทำงาน พร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และจัดเตรียมวัสดุสำรองให้เพียงพอต่อการทำงาน
- ดูแลและควบคุมการติดตั้งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด เสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ และดำเนินการทดสอบ
ขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงทำงานอย่างเต็มที่
- หากมีอุปกรณ์เครื่องใช้ชำรุด ให้รายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบทราบ และแนะนำการใช้งานและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์นั้นๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ในฐานะช่างเทคนิค และ/หรือ ผู้ประสานการจัดการ ดำเนินการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้เบื้องต้น ตัวอย่างเช่น การ เปลี่ยนหลอดไฟ งานทาสี
งานแพ็คของ ติดตั้งหรือเปลี่ยนธงชาติ เป็นต้น อีกทั้งช่วยในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในสำนักงาน
- จัดเตรียมและตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับงานประชุม เช่น จอโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น
- ในฐานะคนประสานงานพร้อมที่จะเข้าร่วมเพื่อรับฟัง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และผู้ที่มาติดต่อของสถานทูตฯ
เพื่อบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น และหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- บันทึกข้อสังเกตุของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร และผู้ที่มาติดต่อของสถานทูตฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสังเกตดังกล่าว
- ในฐานะผู้ช่วยคนสวนช่วยคนสวนในการบำรุงรักษาสวน และพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่ารื่นรมย์ต่อผู้ที่มาติดต่อ
เพื่อรักษาภาพพจน์ของประเทศเบลเยี่ยมในแง่ของสิ่งแวดล้อม
- บำรุงรักษาสนามหญ้า และต้นไม้ โดยการตัด ทำความสะอาด รดน้ำ เป็นต้น
- ปลูก และย้ายต้นไม้ตามฤดูกาล
- ตัดแต่งต้นไม้
- ดูแลต้นไม้ภายในอาคาร
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน เริ่มต้น 21,316 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี และหากมีความรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และมีทักษะงานช่าง
- ระดับการศึกษา หากจบการศึกษาทางด้านเทคนิคงานช่าง และมีประสบการณ์ทางด้านงานช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีอิสระในการทำงาน
- มีทักษะในการแก้ปัญหา
- มีระบบการจัดการที่ดี
- มีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานได้หลากหลาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีตรรกะที่ดี (เหตุและผล)
- มีความกระตือรือร้น
- มีจิตอาสา และมีเป้าหมายในการทำงาน
- มีความเคารพต่อผู้อื่น สุภาพ นอบน้อม และสุขุม
- มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์
- รักการพัฒนาตนเอง
สวัสดิการ
- เงินเดือน 21,316.00 บาทต่อเดือน
- ประกันสุขภาพรายปี
- วันลาประจำปี 22 วัน
- วันหยุดราชการประจำปี 14 วัน
- งานประจำ : สัญญาการทำงานกำหนดหนึ่งปี (และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา)
สถานที่ทำงาน
ทำเนียบเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม (ถนนสีลม - เขตบางรัก)
ติดต่อ
คุณประภาสิรี อินทุภูติ
02-108-1800 ต่อ 14