สำหรับบริษัท
1. สอนและจัดอบรมให้ความรู้พนักงานร้านค้า
- อบรมให้ความรู้พนักงานสาขาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร้านค้า เช่น
การบริการ การปฏิบัติงานครัว เป็นต้น
- ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
ดำเนินการอบรมที่สาขาตามแผนการอบรมของแผนก
2. ติดตามการสอน
- ติดตามการสอนโดยออกเยี่ยมสาขาและ “ตรวจมาตรฐานการบริการ” และ
“มาตรฐานการปฏิบัติงานครัว” ให้คำแนะนำแก่สาขาเพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- จัดทำสรุปรายงานการตรวจและติดตามผล รายงานให้กับผู้จัดการแผนกการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
วางแผนการดำเนินการ (หากจำเป็น) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานสาขาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสอนและงานตรวจมาตรฐานการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานกับพนักงานจัดอบรมเพื่อเคลียร์เอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง
4. ให้คำแนะนำและสนับสนุนเมื่อสาขามีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือ
การปฏิบัติงานในสาขา
5. งานโปรเจคพัฒนาบุคลากร หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, คหกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- สาขา บริหารธุรกิจ หรือคหกรรม อุตสาหกรรมการบริการหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานร้านอาหาร 3-5 ปีและประสบการณ์การสอนงานหรือฝึกอบรม
(ภายในร้านอาหาร) 1- 3 ปีหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักงานบริการ
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
– สามารถเดินทางได้
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ (บางลำภู)
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน