สำหรับบริษัท
1. จัดการฝึกอบรม
· จัดเตรียมการฝึกอบรม รวมถึงการทบทวนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เอกสารและคู่มือผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดอบรม วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด
· ดำเนินการฝึกอบรม รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ให้การฝึกอบรมในห้องอบรมและดูแลระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อปรับปรุง
· ติดต่อกับผู้จัดการเขตและผู้จัดการร้านเพื่อจัดเตรียมตารางสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม ทบทวนรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมและประสานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมเพื่อติดตามการนำความรู้ไปใช้
2. บริหารจัดการการเก็บบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท
· จัดทำบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน และบริหารจัดการระบบการเก็บฐานข้อมูลรวมถึงรายงานอื่นๆ ในแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
3. จัดเตรียมการฝึกอบรมประจำเดือน
4. สนับสนุนช่วยเหลือผู้จัดการแผนกในการดูและทบทวนงบประมาณการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้วางแผนไว้
5. สนับสนุนช่วยเหลือผู้จัดการแผนกด้านการประเมินทักษะความสามารถของพนักงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรหรือโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 3 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารหรือเกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร้านค้า ฮะจิบัง ทั่วประเทศได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม / กองทุนทดแทน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ค่าแนะนำเพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ (บางลำภู) แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุสรา สุขปรุง
02-280-8233-4, 02-282-2872-3, 02-281-5512-3
งานในบริษัทเดียวกัน