สำหรับบริษัท
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001/2015
- ควบคุม กระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
- ตรวจสอบรายงานการรับเข้า อบ กะเทาะ บรรจุ และการขนส่งสินค้า ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
- แก้ไขปัญหา หาสาเหตุ และหาวิธีป้องกันเมื่อพบข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์หรือมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
- ดูแล ควบคุมเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพจากการทำงานของพนักงาน
- วางแผน และจัดสรรกำลังคน พร้อมจัดทำงบประมาณ และสรุปค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทฯลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ
- ประสานงาน ดูแล และควบคุม งานซ่อมแซมพื้นที่ของบริษัทฯ(ทุกส่วนงาน) และส่วนพื้นที่เช่าของลูกค้า ตามการร้องขอ และตามข้อตกลง
- ประสานงาน ดูแล และควบคุม งานก่อสร้างของบริษัทฯ (เมื่อมีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร)
- วางแผน และควบคุมการทำงานในกระบวนการรับและบรรจุเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก (เมล็ดพันธุ์ผัก)
- วางแผน และควบคุมการทำงานในกระบวนการขอตรวจโรคและขอหนังสือรับรองโรคพืช
- ทบทวนเอกสาร ISO 9001/2015 ร่วมกับทีมงาน ทุกปี
- รวมรวบ สรุป และวิเคราะห์ รายงานของพนักงาน / กำหนด สรุป และวิเคราะห์ KPI ของพนักงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย
- อายุ 28 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)
- การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
- มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง พูด อ่าน และเขียน
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง
- หากมีประสบการณ์ ด้าน Boiler จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินยืมพนักงาน
- เงินช่วยเหลืองานบวช งานแต่ง
- เงินรับขวัญคลอดบุตร
- เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ
คุณภริดา
043-255155,06-1415-9478