สำหรับบริษัท
- วางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
- จัดทำแผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
- ประเมินสภาพการทำงาน เพื่อตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากการทำงาน หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
- ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ชาย หญิง
- อายุ 24 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
- ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถสื่อภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พร้อมเริ่มงานทันที
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ติดต่อ
Khun Ni,Khun kae
033-017-662 ext 802
หมดอายุ