สำหรับบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบเรื่องสรรหา เงินเดือน และสวัสดิการพนักงาน
- อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสาขา
- กำกับดูแลกฎระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร และร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันขององค์กรและพนักงาน
- สื่อสารข้อมูลข่าวสาร รับปัญหา และกิจกรรมภายในให้พนักงานทุกคนทราบ
- จัดทำเอกสารทั่วไปของแผนก เช่น สัญญาจ้าง,ลงข้อมูลในระบบ
- งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
- ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หยุดอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22-35ปี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
- ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้อย่างดี
- มีประสบการณ์งานบุคคลโดยตรง 2-3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ การประเมินผล
- มีความระเอียด รอบคอบในการทำงาน
- มีปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- มีความรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง
- โบนัสประจำปี
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- ประกันสังคม
- การตรวจร่างกายประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ทำงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ติดต่อ
คุณปุณณดา ทวีวงษ์
090-880-9231
งานในบริษัทเดียวกัน