สำหรับบริษัท
- การออกแบบการศึกษาวิจัยด้านการตลาดและการวิจัยอื่นๆ
- การจัดทำแบบสอบถามและแบบสำรวจต่างๆ
- การสำรวจข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำรวจทางออนไลน์
- การประมวลผล วิเคราะห์ จัดทำรายงานผล และจัดทำข้อเสนอแนะ
- การใช้สถิติในการวิจัย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, สถิติ, สถิติประยุกต์, การวิจัย, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, SPSS, E-View
- สามารถใช้โปรแกรมการสำรวจทางออนไลน์
- มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนองาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
- วันพักร้อน
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานรายบุคคล)
สถานที่ทำงาน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน