สำหรับบริษัท
- ออกแบบและวางแผนการสำรวจข้อมูล เลือกเครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสถติ รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา สถิติประยุกต์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- จบการศึกษาสาขาสถิติประยุกต์
- มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลข้อมูลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Offices และโปรแกรมทางสถิติ (STATA, SPSS, E-View)
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เบี้ยเลี้ยง
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
-โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน