สำหรับบริษัท
- 不定期根据会计核算准则和公司架构调整,拟定成本管理制度,包括标准成本制度、核算规定、检查作业规范等,并提交上级
领导审批
จะไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ตามมาตรฐานการบัญชีและการปรับโครงสร้างของบริษัท การจัดการต้นทุนรวมถึงระบบต้นทุนมาตรฐานระเบียบการบัญชีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ฯลฯ และส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

- .拟定成本预算分析模板。根据各部门提供的相关数据,编制季度、年度成本预算;
จัดทำโมเดลการวิเคราะห์งบประมาณต้นทุน จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายรายไตรมาสและรายปีตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผนกอื่นๆ

- 每月检查产品生产基础数据、成本费用数据更新情况,并报送相关人员;按时完成成本核算
- ทำการตรวจสอบสถานะการอัปเดตของข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และข้อมูลต้นทุนทุกเดือนและรายงานต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทำบัญชีต้นทุนให้ครบถ้วนตรงเวลา

- 根据生产成本和产品库存变动,执行成本测算和库存重算
จะดำเนินการประมาณต้นทุนและคำนวณสินค้าคงคลังใหม่ตามต้นทุนการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

- 检查生产车间领料、工时汇报、生产入库等数据等数据稽核工作;
ตรวจสอบงานและข้อมูลของแผนกการผลิต เช่นการเบิกใช้วัสดุ รายงานชั่วโมงการทำงาน สินค้าการเข้าคลังและอื่น ๆ

- 拟定半年、年度在制品与库存盘点计划,组织在制品、成品库存盘点,并审核盘点差异报告,对差异部分进行复盘和指导
ทำแผนงานระหว่างดำเนินการและสินค้าคงคลังในช่วงครึ่งปีและจัดระเบียบสินค้าคงคลังของสินค้าระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประจำปี ตรวจสอบรายงานความแตกต่างของสินค้าคงคลังและทบทวนและชี้แนะความแตกต่าง

- 完成上级交办的其他任务。
ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- 专业及学历:财会类专业,本科及以上 : สาขาวิชาและการศึกษา: วิชาเอกการบัญชีปริญญาตรีขึ้นไป
- 年龄:25-35 岁;อายุ: 25-35 ปี
- 性别:男/女;เพศ: ชาย/หญิง
- 会中、泰双语优先考虑;มีความรู้ด้านภาษาจีน-ไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 良好的业务能力、学习能力与沟通协调能力;ความสามารถทางธุรกิจที่ดีความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
- 年以上制造企业成本核算工作经验;มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนมากกว่า 3 ปีสำหรับบริษัทการผลิต
- 熟练使用OFFICE办公软件;มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน OFFICE
- 熟悉会计专业知识和企业会计准则、精通成本核算知识、掌握成本分析方法;熟悉产品特性、生产工艺流程,了解公司整个基本业务流程
。คุ้นเคยและความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและมาตรฐานการบัญชีขององค์กรมีความเชี่ยวชาญในความรู้ด้านบัญชีต้นทุนวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนหลัก คุ้นเคยกับลักษณะผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจพื้นฐานทั้งหมดของ บริษัท
สวัสดิการ
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
เงินค่าอาหาร
เบี้ยขยัน
ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ
เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
สถานที่ทำงาน
700 หมู่ 7 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ติดต่อ
คุณศศิธร
061-967-2123 , 033-673-930-33
รายละเอียดอื่นๆ
- สมัครผ่าน E-mail
- สมัครงานตำแหน่งล่ามไทย-จีน กรุณาแนบประวัติเป็นภาษาจีนด้วย
- ตำแหน่งอื่นประวัติเป็นภาษา English จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ
1.ไม่รับไฟล์ที่ระบุรหัสที่ส่งให้ทางอีเมลเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์
2.พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
งานในบริษัทเดียวกัน