สำหรับบริษัท
- ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบให้ตรงตามมาตรฐานและทันต่อความต้องการของลูกค้า
- ควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
- เตรียมการผลิต จัดลำดับการผลิต,จัดเตรียมกำลังพล,จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสามารถควบคุมแก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต เพื่อให้ทันต่อไลน์การผลิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์อาหาร , เกษตร, ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การโน้มน้าวทีมงานที่ดี
- สามารถคำนวณ Yield & Efficiency และของเสียจากการผลิต
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณพัชรินทร์ ประสานแก้ว
084-751-8322