สำหรับบริษัท
- วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบ)
- วางแผนและจัดระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐาน
- ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
- สรุปผลการทำรายงานต่อผู้บริหาร
- รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ excel, ppt)
- มีความรับผิดชอบ และรอบคอบในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้ด้าน ISO
- มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (เป็น +)
- มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต spring (เป็น +)
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าทักษะในงาน
- โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- ยูนิฟอร์มปีละ 2 ชุด
สถานที่ทำงาน
บริษัท ควาง อิล (ไทย) จำกัด
ติดต่อ
คุณแดนบี
082-200-3131