สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์) (รับสมัครด่วน)

- ติดตาม ฺBank statement ของธนาคารที่บริษัทใช้ทุกธนาคารเพื่อเช็คสถานะและยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน
- จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash flow) เพื่อใช้คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำสัปดาห์ โดยนำข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเพื่อใช้ประมาณการ และนำรายงานประมาณการกระแสเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อยืนยันการรับและจ่ายเงินจริงอีกครั้ง
- ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง
- บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบ online banking เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ
- จัดทำรายงานเงินกู้ยืมและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน
- บันทึกรายการการรับเงินและจ่ายเงินในระบบบัญชีของบริษัท
- จัดเตรียมเช็คและนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดตามบัญชีกับยอดเงินคงเหลือจากธนาคาร (Bank reconcile)
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการใช้วงเงินประเภทต่างๆกับธนาคาร เช่น P/N, Multiple Seller, ตั๋วเงิน,สัญญาเช่าซื้อ, Bank Guarantee
- ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารต้องการแล้วแต่กรณี
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบริหารการเงิน, การบัญชีบริหาร , การเงิน, การเงินและการธนาคาร, บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ชาย อายุ 25-35 ปี
- จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาการเงิน
- มีประสบการณ์ ทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3-5 ปี
- พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ
- บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบงาน
สวัสดิการ
ปรับหลังทดลองงาน 3 เดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100, 061-823-3104
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทาง เส้นวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 และแจ้งวัฒนะ ซอย 1 ขึ้นรถไฟฟ้า ลงวัดพระศรีมหาธาตุ มาทางเส้นแจ้งวัฒนะ ซอย 1 แยก 13
งานในบริษัทเดียวกัน