สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงานหรือผูํ้รับเหมา เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
- ดูแล ผู้พักอาศัยในแคมป์คนงาน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบผู้พักอาศัยประจำแคมป์คนงาน เป็นต้น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
- ผ่านการอบรม จป.เทคนิค (มีวุฒิบัตร)
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
- มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานประจำต่างจังหวัด และพักที่ไซต์งานก่อสร้างได้
- มีประสบการณ์ทำงานด้านโครงการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถพักอาศัยในแคมป์คนงานได้
สวัสดิการ
ปรับหลังทดลองงาน 3 เดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ขอนแก่น , ฉะเชิงเทรา , ปทุมธานี
หลายจังหวัด
ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100, 061-823-3104
งานในบริษัทเดียวกัน