สำหรับบริษัท
- วางแผนบริหารทีมงานเขตพื้นที่ทั้งหมดในสายงานธุรกิจบริษัทฯ
- บริหารต้นทุนโครงการ/เขตพื้นที่ให้เป็นไปตาม งบประมาณที่กำหนด
- ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของเขตพื้นที่ทั้งหมด
- ดูแลและพัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการนโยบายที่ได้รับและส่งต่อไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มาความสามารถในการแก้ปัญหา และจัดการมอบหมายงานทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี,ขึ้นไป
- คณะ/สาขา การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไปตำแหน่งผู้จัดการ
- อายุ 35 – 45 ปี
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในสายงาน Sub Contract จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ
- โบนัสไตรมาส
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง
- สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
นิมิตรใหม่ ซอย 12
ติดต่อ
คุณฐิติพร รื่นกลิ่น
02-914-7738
งานในบริษัทเดียวกัน