สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีโดยรวม (AP, AR, PV, RV, IV, Tax-IV, Billing Note, PO, Receipt)
- จัดการกับสำนักงานบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี (การควบคุม GL ตรวจสอบงบการเงิน ฯลฯ )
- รับผิดชอบในการเสียภาษี (ภงด, ธุรกิจเฉพาะ, หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์)
- จัดการการฝากและถอน ทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
- ตรวจสอบ และบันทึกรายการเงินสดย่อยสำหรับแต่ละโครงการ
- กรอกแบบรายงานภาษีเงินได้ บริษัท (ภ.ง.ด. 50,51)
- การจัดการกับธนาคาร (จัดการและตรวจสอบกระทบยอดเงินในบัญชีธนาคารวาดเช็คติดต่อกับธนาคาร)
- ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการรายงานงบการเงินไปยังCFO CEO
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS SAP ERP ได้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบริหารการเงิน, การบัญชีบริหาร , การเงิน, บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- สัญชาติไทยเพศชาย / หญิงอายุ 25-40 ปี
- ปริญญาตรี (สาขาการบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง***
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
- สามารถทำงานด้านบัญชีได้ทั้งหมด (AR, AP, Invoice, Tax-invoice, GL, PND, Duty stamp เป็นต้น)
- บุคคลที่สามารถทำงานใน บริษัท เดียวกันได้ในระยะยาว***
- ทักษะ Microsoft Excel (ระดับ financial excel) vLookup ,MS offices, Email skill
- หากเคยใช้ระบบ Express และหรือ SAP/ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถอยู่ดึกในวันปิดบัญชีได้
- สามารถพร้อมเข้าทำงานได้ทันที หรือ รอออกจากบริษัทเก่าได้ไม่เกิน 1 เดือน
สวัสดิการ
ปกส.
สถานที่ทำงาน
บจก.เอเคอร์สพร็อพเพอร์ตี้ ถ.เศรษฐกิจ1 อ.เกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณจรุงกุล พลาฤทธิ์
091-450-9899
รายละเอียดอื่นๆ
เวลาทำการ: 8: 00-17: 00 น. (จันทร์ - ศุกร์ ,เสาร์:on called)
(**ทำงานวันเสาร์: หากมีการเรียกตัวจะถือว่าต้องมาทำงาน แต่ตามปกติแล้วจะหยุดวันเสาร์-อาทิตย์))