สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล แรงงานต่างด้าว

1.บริหารจัดการ งานแรงงานต่างด้าว
2.ดำเนินการด้านเอกสารการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าว
3.ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สำหรับแรงงานต่างด้าว
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์กับชาวพม่าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีประสบการณ์สายงานแรงงานต่างด้าว 3 ปี ขึ้นไป
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมและทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
5.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office
6.สามารถสื่อสาร และ แปลภาษา พม่า ได้
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ
- โบนัสไตรมาส
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง
- สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
นิมิตรใหม่ ซอย 12
ติดต่อ
คุณฐิติพร รื่นกลิ่น
02-914-7738
งานในบริษัทเดียวกัน