สำหรับบริษัท
• ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง
• ควบคุมคุณภาพการรับสายของเจ้าหน้าที่ Call Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• สรุปรายงานการทำงานให้กับหัวหน้างาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
• มีประสบการณ์ QC 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีไหวพริบ คล่องแคล่ว และความละเอียดรอบครอบ มุ่งมั่น ในงานที่ได้รับมอบหมาย ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สถานที่ทำงาน
อาคาร MS Siam พระราม3
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน