สำหรับบริษัท
- บริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ เชิงป้องกันทั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า Utility ทั้งหมดภายใน และส่วนทรัพย์สินของบริษัท
- บริหารจัดการเรื่องอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร
- พัฒนาระบบงานซ่อมบำรุง ให้สามารถตอบสนองสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนควบคุมการทำงานในแผนก รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง ผู้จัดการซ่อมบำรุง
- มีความสามารถในการวางแผน การจัดการระบบไฟฟ้า PM เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และสาธารณูปโภค ได้ดี
- มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้าโรงงาน ปั๊มน้ำ ระบบลม ระบบ PLC และ เครื่องจักร CNC
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี / โปรแกรม Auto cad / Master cam /หรือ Program อื่นๆ ได้
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ