สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 พ.ศ.ก่อนที่จะขยายธุรกิจโดยเน้นการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใน พ.ศ.2557 ต่อมา ในพ.ศ.2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้
ที่อยู่บริษัท
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณพิมชนก 086-819-3333
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจตามลักษณะการดำเนินงานได้ทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 พ.ศ.ก่อนที่จะขยายธุรกิจโดยเน้นการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพใน พ.ศ.2557 ต่อมา ในพ.ศ.2559 บริษัทได้จัดตั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่บริษัทให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้
ที่อยู่บริษัท
44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ
คุณพิมชนก
086-819-3333
เว็บไซต์
http://www.chayo555.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ