สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาวิจัยและประเมินผลด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคธุรกิจ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล -
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาวิจัยและประเมินผลด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคธุรกิจ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
-
เว็บไซต์
www.excellent2540.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ