สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยและที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยและที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
เว็บไซต์
www.excellent2540.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ