สำหรับบริษัท
ฝากประวัติ ฝากประวัติเพื่อสมัครงานที่ถูกใจ

ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน

กรอกข้อมูลครบถ้วนจะเพิ่มโอกาสได้งานดีๆ ช่องที่มี * ต้องกรอกให้ครบ

ประวัติส่วนตัวยังไม่เลือกไฟล์
การอัพโหลดรูปภาพประจำตัวที่ถูกต้อง

1

ใช้รูปหน้าตรงเห็นชัด

2

แต่งกายสุภาพ

3

ห้ามใช้รูปหมู่ หรือรูปที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

4

ใช้รูปช่วงลำตัวด้านบน ห้ามใช้รูปเต็มตัว

ยังไม่เลือกไฟล์

อัพโหลดไฟล์ (PDF file only)

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มเติม


ความสามารถในการขับขี่

ยานพาหนะส่วนตัว


ประวัติการศึกษา

 

(ต้องมีอย่างน้อย 1 การศึกษา)


ชื่อสถานศึกษา*
คณะ
สาขา
ระดับการศึกษา*
ปีที่สำเร็จการศึกษา(พ.ศ.)
เกรดเฉลี่ย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานี้ประวัติการทำงาน

 

(optional)


ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ หมวดงาน/ส่วนงาน
ตำแหน่งที่เคยทำ
ระดับ
เงินเดือน (บาท)
จำนวนพนักงาน (คน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วันที่เริ่มทำงาน
วันสุดท้าย (หากยังทำงานอยู่ให้ว่างเอาไว้)
สาเหตุที่ลาออก

ทักษะและความสามารถ


ความสามารถทางภาษา

 
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน


ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม

 

ชื่อสถานศึกษา *
คณะ
สาขา