สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พบ 5,796 ตำแหน่งงาน
- ตรวจเช็ค ตรวจสอบและติดตามวางแผนงาน สรุปความก้าวหน้างานในแต่ละวันสัปดาห์เดือน เปรียบเทียบกับแผนงานหลักและนำเสนอต่อ
- ร่วมแก้ไขแก้ปัญหาและสรุปข้อบกพร่องข้อผิดพลาดหน้างานและในหน่วยงานแล้วนำเสนอ PE ,PM พิจารณา
- พิจารณาเสนอให้ความเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดและปรับปรุงในวิธีการทำงาน
- ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานวิชาชีพ
- ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงานตามรายการมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- ดำเนินการอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา