สำหรับบริษัท
ความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมการมีงานทำ” โดย กระทรวงแรงงาน ร่วมจับมือ 9 หน่วยงานรัฐ และ เอกชน MOU

ความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมการมีงานทำ” โดย กระทรวงแรงงาน ร่วมจับมือ 9 หน่วยงานรัฐ และ เอกชน MOU

31 มกราคม 2566

ความร่วมมือด้าน “การส่งเสริมการมีงานทำ” โดย กระทรวงแรงงาน ร่วมจับมือ 9 หน่วยงานรัฐ และ เอกชน MOU

31 มกราคม 2566

       ในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

       ทั้งนี้ นายสุรชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส โคโลน่า - 19 ได้เริ่มคลี่คลาย ตลาดแรงงานมีความต้องการและขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างสูง กระทรวงแรงงานจึงได้จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางาน และช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน หรือ Big Data ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวทางการพัฒนาประเทศ สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าว


       ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรอบความร่วมมือที่กรมการจัดหางาน ลงนาม MOU ร่วมกับทั้ง 9 หน่วยงาน มีสาระสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ส่งเสริมการมีงานทำโดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตำแหน่งงานว่างให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัดและประสบการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในอนาคต โดยเพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

3. เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่มีในแพลตฟอร์มบริษัทจัดหางานลงในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน ผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการหางาน สามารถใช้บริการหางานได้บนแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. สนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรม และผลการสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

5. ร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีงานทำ ให้ความรู้ด้านแรงงานที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในการหางานทำ และเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยให้บริการจัดหางานแก่ผู้สมัครงาน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย

       โดยภายในงานกรมการจัดหางาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัทจัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด บริษัทจัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดหางาน เก็ทลิงส์ จำกัด และบริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน หรือ ระบบ Labour Big Data Analytics สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการแรงงาน และด้านกำลังแรงงาน เพื่อใช้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการว่างงาน


       และ หางาน สมัครงาน ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากค่ะ


TAGS : ข่าว , jobmyway , กระทรวงแรงงาน , สมัครงาน work from home , รับสมัครงาน work from home , หางานใกล้บ้าน , สมัครงานใกล้บ้าน , MOU , หน่วยงานรัฐ , เอกชน , การส่งเสริมการมีงานทำ , พิธีลงนาม , บริษัทจัดหางาน , หางานใกล้บ้าน

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ