อัพเดทข่าว

Jobmyway X enablesurvey update เครื่องมือสร้างแบบประเมินที่ HR ทุกองค์กร ต้องใช้ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง บริหารบุคลากรอย่างตรงจุด Jobmyway X enablesurvey : step into the future
Jobmyway X enablesurvey update เครื่องมือสร้างแบบประเมินที่ HR ทุกองค์กร ต้องใช้

       อีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ การบริหารงานภายในองค์กร ดำเนินการได้อย่างราบรื่นส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเกิดการพัฒนาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของ HR โดยตรงเพราะ HR นั้น หลังจากรับนโยบายจากฝ่ายบริหารแล้ว ยังต้องมาหาวิธีจัดการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งการรักษาบุคลากร เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งต้องให้ทีมในฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรบรรลุเป้าหมายและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน หากคนขาดก็ต้องหาคนที่มีคุณภาพ ดังนั้น HR จำเป็นต้องมีเครื่องมือติดตามการประเมินผลให้ครบทุกมิติ วันนี้ Jobmyway มีโอกาสได้ผนึก กำลังสำคัญรวมถึงได้รับคำแนะนำการสร้างเครื่องมือประเมินที่ HR ควรใช้ จากทีมผู้เชี่ยวชาญ เว็บไซต์ www.enablesurvey.com และได้รวบรวมข้อมูลดีๆ ที่สามารถแบ่งปันและต่อยอด ให้ผู้ประกอบการและองค์กรสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวไปปรับใช้ ในกิจกรรม Jobmyway X enablesurvey update เครื่องมือสร้างแบบประเมินที่ HR ทุกองค์กร ต้องใช้ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง บริหารบุคลากรอย่างตรงจุด Jobmyway X enablesurvey : step into the future โดยมี 4 วัตุประสงค์ ดังนี้

1. คัด กรอง เพื่อให้ได้คนที่ตรงงาน
2. เพราะคุณคือคนที่ใช่ในวันผ่านโปร
3. เราจะจับมือบรรลุ GOAL ไปด้วยกัน
4. เพราะคุณคือฟันเฟือนสำคัญในการขับเคลื่อนคัด กรอง เพื่อให้ได้คนที่ตรงงาน
       คุณเชื่อหรือไม่ว่า การที่ HR จะได้คนที่ตรงงานนั้นแสนยากลำบากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก Saadia Zahidi สมาชิกคณะกรรมการสภาเศรษฐกิจโลก กล่าวว่า การศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องจักรสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าการทำงานของคน และการที่ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพยังต้องอาศัยปัจจัยการหาคนให้มีความถนัดในงานนั้นๆ


       แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เราคัดมาจะตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการหรือไม่ การสร้างแบบประเมินเพื่อสอบถามข้อมูลจากผู้สมัครงาน เป็นการคัดกรอง ช่วยในส่วนนี้รึเปล่า ทาง Jobmyway จึงได้ปรึกษา กับทางผู้เชี่ยวชาญงานสำรวจออนไลน์ Enable Survey เพื่อเป็นการคัดกรองผู้สมัคร สามารถใช้ร่วมกับการสัมภาษณ์งานและออกมาเป็น แบบประเมินคัดกรองบุคลากรเพื่อประเมินคุณสมบัติ โดยมีสาระคือ การคัดกรอง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับงาน


สามารถกดลิงค์เพื่อดูตัวอย่างที่ แบบประเมินคัดกรองบุคลากรเพื่อประเมินคุณสมบัติ


เพราะคุณคือคนที่ใช่ในวันผ่านโปร
       ถัดจากการคัดกรองคนในส่วนงานสัมภาษณ์แล้ว จะเป็นเรื่องของการประเมินการผ่านโปร หรือการผ่านทดลองงาน โดยการสร้างแบบประเมินพนักงานเพื่อการประเมินงานว่าผ่านหรือไม่ผ่านในช่วงทดลองงาน ถือเป็นหนึ่งในความสำคัญและเป็นการกรองคนอีกชั้นหนึ่ง และได้บรรจุเป็นพนักงานประจำที่มีคุณภาพ ตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ


สามารถกดลิงค์เพื่อดูตัวอย่างที่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงทดลองงาน


เราจะจับมือบรรลุ GOAL ไปด้วยกัน
       เมื่อเราได้คนแล้ว ลำดับถัดไปจะเป็นการประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา ทั้งตัวบุคคล ทีม แผนก และการดำเนินการไปถึงในระดับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือนโยบายที่องค์กรนั้นๆ กำหนดไว้ การประเมินเช่นนี้ ทาง HR สามารถนำผลลัพท์ที่ได้ นำไปพัฒนา ต่อยอด หรือแก้ไขได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นำมาใช้ประเมินศักยภาพต่างๆ ของการทำงาน อีกทั้งการประเมินการทำงานติดตามผลการทำงานของพนักงานในรูปแบบรายบุคคล ทีม ฝ่าย หรือ การประเมินความถนัดหรือเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร หรือ การประเมินเพิ่มเงินเดือนปลายปี การเลื่อนตำแหน่ง


หัวใจสำคัญของการประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา มีดังนี้
       ⚫ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้จากหลากหลายมุมมอง หลากหลายมิติ หลากหลายระดับ
       ⚫ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานได้ดี และสร้างพัฒนาการได้ไว สร้างศักยภาพองค์กรได้ยอดเยี่ยม
       ⚫ทำให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัญหาได้ง่าย เนื่องจากมองจากหลายมุมมอง และสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
       ⚫ผู้ประเมินผลควรให้ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ไม่โน้มเอียง เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนได้


สามารถกดลิงค์เพื่อดูตัวอย่างที่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรอบทิศแบบ 360 องศา


เพราะคุณคือฟันเฟือนสำคัญในการขับเคลื่อน
       สุดท้ายคือการรักษาบุคลากรปัจจุบันให้อย่างไรให้คงอยู่ไม่ลาออกหรือพนักงาน เกิดสภาวะ Burnout และการสร้างความสัมพันธ์ สังคมการทำงานอันดีให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร


       สภาวะ Burnout หรือ ภาวะหมดไฟ คำฮิตที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อย ซึ่งเป็นอันตรายต่อองค์กรอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการเกิด สังคม Toxic ในที่ทำงาน ความเครียดจากงานบวกกับการซุบซิบนินทา สามารถปั่นทอน ทำให้เกิดความเบื่อหนายและเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้พนักงานลาออก ดังนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ HR ล้วนแต่ต้องรับมือให้ได้


       ข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวไว้ว่า
       ภาวะหมดไฟในการทำงาน คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เป็นผลมาจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงานและไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งลักษณะอาการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

       1.เหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง สูญเสียพลังจิตใจ
       2.มีทัศนคติเชิงลบต่อความสามารถในการทำงานของตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในความสำเร็จ
       3.ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเหินห่างหรือเป็นไปทางลบกับผู้ร่วมงานและลูกค้า


       โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับพนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานสูง แต่มักได้ผลตอบแทนหรือสิ่งที่คาดหวังสวนทางกับสิ่งที่ลงมือทำ คนเก่งอาจจะไม่ได้แรงซัพพอร์ทอย่างทั่วถึง คนทำงานดีแต่หัวหน้ากับไม่ใส่ใจ หรือแม้กระทั่งการป้อนงานไม่ตรงกับความสามารถพนักงาน เมื่อพนักงานในองค์กรเกิดปัญหาเดิมๆ สะสมเป็นความเครียดจนก่อให้เกิด สภาวะ Burnout ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีสัญญาเตือนมากมาย ทั้งด้านอารมณ์ ด้านความคิด  ด้านพฤติกรรม แต่ HR กลับมองไม่เห็น หรือเข้าไปแก้ไขไม่ทันท่วงที พนักงานเหล่านั้นก็ตัดสินใจลาออกนั่นเอง ทำให้ระบบงานเกิดความสั่นคลอน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ท้ายที่สุดองค์กรนั้นก็จะเสียโอกาสในหลายๆ ด้าน


       ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ทาง Enable Survey จึงได้แนะนำกับทาง jobmyway ว่า HR ควรมีแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับการทำงาน สวัสดิการ เพื่อที่ HR จะได้เข้าถึงปัญหา และเสียงตอบรับ พร้อมกับแนะนำจาก บุคลากรภายในองค์กรอย่างแท้จริง


สามารถกดลิงค์เพื่อดูตัวอย่างที่ แบบประเมินการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร

       จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการสร้างแบบประเมินนั้นมีความสำคัญและสามารถทำให้การทำงานของ HR ง่ายขึ้น อุดรอยรั่ว รู้จุดบกพร่อง และทำให้ระบบการทำงานภายในองค์กรบรรลุเป้าหมาย
       “ทุกการประเมิน ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อน เสริมขุมพลังให้กับองค์กร แข็งแกร่ง เพื่อการก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน”


       และนี่คือตัวอย่างแบบประเมินเบื้องต้นที่ HR ควรใช้ ที่ jobmyway ได้รวบรวมมาให้ แต่หากคุณต้องการสร้างแบบประเมิน แบบสอบถามออนไลน์ พร้อมกับได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยโดยตรง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.enablesurvey.com
หรือ แอดไลน์ : EnableSurveyอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่นี่
เทคนิค เสริมดวงให้สมัครงาน แล้วได้งานชัวร์!
รวม Trend ใหม่ที่วัยทำงานไม่ควรพลาด ในปี 2023
รวมแหล่งออกกำลังกาย กทม. แบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ
วิธีทำบุญเสริมดวง ให้ได้งานปังๆ
30 ช่องออกกำลังกายมาแรง หุ่นฟิตได้แม้อยู่ที่บ้าน

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก